Dział Współpracy z Zagranicą

Erasmus+

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu otrzymał Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego – ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION 2021-2027 (ECHE). W maju 2020 roku został złożony w Brukseli projekt  dot. otrzymania przez UTH Radom Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego na lata 2021-2027 (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education 2021-2027), który został zaakceptowany przez Komisję Europejską i przyjęty do realizacji .

Uzyskanie Karty Erasmusa dla szkolnictwa wyższego jest warunkiem koniecznym dla wszystkich instytucji szkolnictwa wyższego ustanowionych w Polsce, które chcą uczestniczyć w projektach mobilności dotyczących szkolnictwa wyższego jako pojedyncza instytucja szkolnictwa wyższego albo jako członek krajowego konsorcjum w ramach projektu mobilności. Komisja Europejska –za pośrednictwem Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli –publikuje specjalne zaproszenie do składania projektów, w którym określa szczegółowe warunki i kryteria jakościowe, jakie należy spełnić, aby otrzymać Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.

Program Erasmus powstał w 1987 roku jako program wymiany studentów. Mimo, że jego zasięg i cele poszerzały się w kolejnych latach, główna idea pozostaje ta sama: rozwijanie międzynarodowej współpracy miedzy uczelniami. Nazwa Erasmus nawiązuje do imienia holenderskiego filozofa, teologa i humanisty, Erazma z Rotterdamu (1466-1536). Nie bez przyczyny. Erazm, jak inni wybitni ludzie renesansu, kształcił się w  wielu uczelniach w różnych krajach Europy, a jego poglądy na edukację przesycone były głębokim humanizmem.
Erasmus jest programem dla uczelni, ich studentów i pracowników. Wspiera międzynarodową współpracę szkół wyższych, umożliwia wyjazdy studentów na studia i praktyki, promuje mobilność pracowników uczelni, stwarza uczelniom liczne możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć również inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują ze szkołami wyższymi.
Program Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisje Europejską w latach: 2007-2013:
„Uczenie się przez całe życie”, „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Następujące kraje mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach Programu Erasmus+:
Państwa członkowskie Unii Europejskiej:
Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.

Kraje spoza Unii Europejskiej:
Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Republika Macedonii Północnej, Serbia, Turcja, Wielka Brytania.

Uczelnie biorące udział w Programie Erasmus+ mają możliwość:

  •  prowadzenia wymiany studentów (wyjazdy i przyjazdy na studia lub praktykę)
  • prowadzenia wymiany pracowników Uczelni (nauczyciele akademiccy i inni pracownicy Uczelni)
  • udziału w projektach wielostronnych wraz z uczelniami z innych krajów
  • udziału w sieciach Erasmusa+.

Program Erasmus+ wspiera międzynarodową współpracę uczelni także poprzez udział w międzynarodowych projektach:

  • Partnerstwa strategiczne
  • Sojusze na rzecz wiedzy
  • Badanie potencjału w szkolnictwie wyższym

Uczelnie prowadzące wymianę studentów lub pracowników mogą uzyskać dofinansowanie na działania związane z organizacja wymiany, np.: na promocję wymiany, przygotowanie (organizacyjne, językowe) wyjeżdżających studentów i pracowników, opiekę nad studentami przyjeżdżającymi z zagranicy, w tym np.: kursy języka polskiego, programy „integracyjne” itp.